CUPRINS

 

 

 

 

 

I. INDUSTRIE

1.

Indicii producției industriale

2.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă)

II. COMERȚ INTERNAȚIONAL

3.

Comerțul internațional cu bunuri

III. TURISM

4.

Sosiri în structurile de primire turistică

5.

Înnoptări în structurile de primire turistică

6.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare

IV. FORȚĂ DE MUNCĂ

7.

Efectivul salariaților din economie

8.

Câștigul salarial mediu brut

9.

Câștigul salarial mediu net

10.

Numărul șomerilor înregistrați

11.

Rata șomajului înregistrat

V. INDICATORI SOCIALI

12.

Numărul mediu și pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat

13.

Mișcarea naturală a populației

VI. CONSTRUCȚII

14.

Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale

15.

Locuințe terminate

VII. ALȚI INDICATORI

16.

Înmatriculări de societăți comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

 

 

 

 

 

 

I. INDUSTRIE

 

1. INDICII PRODUCȚIEI INDUSTRIALE                                                                                              

  serie brută 

%

 

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

 

1.I-28.II.2013

față de

1.I-29.II.20122)

 

2012 1)

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.2)

Total județ

54,4

47,1

52,6

54,1

56,1

51,4

50,6

52,3

51,4

63,5

86,2

92,96

90,7

91,8

 

1) Date recalculate, ca urmare a schimbării anului de bază și a sistemului de ponderare.

2) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producției industriale (IPI) caracterizează evoluția producției industriale totale la nivel de județ, în timp ce IPI, calculat la nivel național, caracterizează evoluția valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.

 

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAȚA INTERNĂ ȘI PIAȚA EXTERNĂ)

%

 

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

 

1.I-28.II.2013

față de

1.I-29.II.20122)

 

2012 1)

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.2)

Total județ

56,9

45,6

64,7

68,0

61,4

69,7

61,2

59,0

66,2

71,2

88,5

111,2

123,9

117,8

 

1) Date recalculate, ca urmare a schimbării anului de bază și a sistemului de ponderare.

2) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariați și un eșantion de întreprinderi cu 4-49 salariați. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculați ca indici nedeflatați. Raportarea cifrei de afaceri pe județe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

 

II. COMERȚ INTERNAȚIONAL

 

3. COMERȚUL INTERNAȚIONAL CU BUNURI

mii euro

 

2011 1)

2012

dec.

ian.2)

feb.2)

mar.2)

apr.2)

mai 2)

iun.2)

iul.2)

aug.2)

sep.2)

oct.2)

nov.2)

dec.3)

1.I-31.XII3)

Total exporturi FOB

69449

74919

73919

74774

68847

80556

88430

79389

64527

70872

77954

75853

60362

890402

Total importuri CIF

125804

105989

121219

140964

133687

158184

143010

143457

144766

147494

171776

154511

117112

1682168

Sold FOB/CIF

-56355

-31070

-47300

-66190

-64840

-77628

-54580

-64068

-80239

-76622

-93822

-78658

-56750

-791766

 

1) Date semidefinitive

2) Date revizuite; 3) Date provizorii

 

III. TURISM

 

4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURISTICĂ,

PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ

număr

Tipuri de structuri de primire turistică

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

16770

23489

22217

29985

29799

27479

26244

28355

30777

28129

18947

18926

22867

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteluri

13213

18958

17046

23484

23785

21746

20260

22244

23793

21998

13425

13493

16562

Moteluri

208

216

251

271

264

239

260

288

370

289

325

486

414

Vile turistice

912

1290

1707

2453

1802

1761

1722

1679

1881

1752

1136

1034

1457

Cabane turistice

150

174

188

199

216

223

243

249

195

197

170

123

168

Pensiuni turistice

1160

1526

1574

1879

1814

1562

1681

1831

2162

2416

1784

2047

2508

Pensiuni agroturistice

931

1135

1261

1450

1518

1538

1710

1824

2151

1315

1903

1584

1562

5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCȚIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ

număr

Tipuri de structuri de primire turistică

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

29071

42357

38707

52870

52245

46101

42638

46384

53842

45461

30243

30050

35884

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteluri

23831

35316

31288

43693

43729

38191

34297

38025

43374

37403

23072

23535

27978

Moteluri

243

253

280

301

300

276

305

331

396

303

366

540

495

Vile turistice

1388

2447

2638

3655

2709

2509

2585

2461

3874

2886

1561

1605

2092

Cabane turistice

230

264

282

291

322

321

343

342

263

231

211

123

192

Pensiuni turistice

1636

2097

2039

2407

2348

2036

2180

2372

2754

2944

2469

2283

2896

Pensiuni agroturistice

1452

1730

1871

2106

2175

2137

2333

2442

2774

1468

2296

1660

1857

 

 

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE                         

%

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

11,7

16,0

15,1

19,8

20,3

17,3

16,0

17,9

20,1

17,5

11,4

12,3

15,8

 

 

IV. FORȚA DE MUNCĂ

 

 

7. EFECTIVUL SALARIAȚILOR - la sfârșitul perioadei

persoane

 

2012 p)

2013

feb.1)

mar.1)

apr.1)

mai 1)

iun.1)

iul.2)

aug.2)

sep.2)

oct.2)

nov.2)

dec.2)

ian.2)

feb.2)

Total județ

198360

199522

200360

201382

201752

202026

202085

202192

202189

202218

201796

203207

203301

Agricultură, vânătoare și servicii anexe, Silvicultură și Pescuit

1597

1607

1613

1622

1624

1627

1627

1628

1628

1628

1625

1636

1637

Industrie și construcții

65357

65740

66016

66352

66474

66565

66584

66619

66618

66628

66489

66954

66985

Servicii

131406

132175

132731

133408

133654

133834

133874

133945

133943

133962

133682

134617

134679

 

1) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2012 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câștigurilor salariale, completate cu informațiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariați și au fost repartizate pe județe și sectoare de activitate conform distribuției obținute din cercetarea statistică anuală asupra costului forței de muncă din anul 2011.

2) Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câștigurilor salariale, completate cu informațiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariați și au fost repartizate pe județe și sectoare de activitate conform distribuției obținute din cercetarea statistică anuală asupra costului forței de muncă din anul 2011.

p) Începând cu luna ianuarie 2012 datele au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite pe baza reconcilierii cu sursele de date administrative.

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev.2.

 

8. CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT

lei/persoană

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

2077

2179

2144

2231

2172

2189

2164

2181

2226

2277

2394

2271

2231

Agricultură, vânătoare și servicii anexe, Silvicultură și Pescuit

1457

1458

1596

1509

1508

1563

1560

1501

1553

1582

1567

1796

1859

Industrie și construcții *)

2014

2128

2108

2087

2080

2109

2100

2087

2145

2220

2381

2107

2097

Servicii *)

2113

2212

2166

2308

2223

2234

2201

2234

2272

2310

2407

2358

2301

 

Nota 1: Începând cu luna ianuarie 2011 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la stabilirea bazei de calcul a contribuțiilor sociale individuale (O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale), care se plafonează în limita a 5 câștiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Începând cu luna iunie 2012, respectiv decembrie 2012, se aplică prevederile O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale.

Nota 2: Datele lunare privind câștigul salarial mediu brut sunt obținute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2013, eșantionul cuprinde,                    pe total țară, 21.000 unități economico-sociale. Unitățile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepție făcând                 unitățile administrației publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eșantion reprezentativ la nivel de județ (cca. 770 de unități). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unitățile cu 4 salariați și peste, care reprezintă 90,39% din numărul total al salariaților din acest sector.

Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev.2.

*) Informațiile privind câștigurile salariale pentru activitățile de extracție a petrolului brut și a gazelor naturale, de poștă și de curier și intermedieri financiare                      (conform CAEN Rev.2), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe județe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

 

9. CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU NET

lei/persoană

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

1511

1584

1557

1622

1580

1591

1572

1588

1620

1652

1742

1646

1618

Agricultură, vânătoare și servicii anexe, Silvicultură și Pescuit

1064

1068

1159

1107

1107

1145

1149

1095

1133

1157

1144

1295

1339

Industrie și construcții *)

1459

1540

1523

1508

1503

1523

1515

1507

1552

1601

1722

1523

1517

Servicii *)

1540

1610

1578

1682

1623

1629

1605

1632

1658

1682

1757

1710

1670

 

Vezi Nota 1 de la tab. 8

Nota 2: Datele lunare privind câștigul salarial mediu net sunt obținute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2013, eșantionul cuprinde,                     pe total țară, 21.000 unități economico-sociale. Unitățile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepție făcând                 unitățile administrației publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eșantion reprezentativ la nivel de județ (cca. 770 de unități). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unitățile cu 4 salariați și peste, care reprezintă 90,39% din numărul total al salariaților din acest sector.

Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităților din economia națională CAEN Rev.2.

*) Informațiile privind câștigurile salariale pentru activitățile de extracție a petrolului brut și a gazelor naturale, de poștă și de curier și intermedieri financiare                      (conform CAEN Rev.2), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe județe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

 

10. NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎNREGISTRAȚI - la sfârșitul perioadei

persoane

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

13354

13026

13567

13068

12604

12526

12553

12308

12874

12922

13309

13302

13801

Bărbați

7057

6849

6785

6516

6276

6255

6212

6100

6470

6620

6982

7154

7581

Femei

6297

6177

6782

6552

6328

6271

6341

6208

6404

6302

6327

6148

6220

Sursa de date: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 

11. RATA ȘOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârșitul perioadei

 %

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

3,9

3,8

4,0

3,9

3,7

3,7

3,7

3,6

3,8

3,8

3,9

3,9

4,1

Bărbați

3,8

3,7

3,7

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,5

3,6

3,8

3,9

4,1

Femei

4,1

4,0

4,4

4,3

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

4,1

4,1

4,0

4,1

 

Sursa de date: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă


V. INDICATORI SOCIALI

 

12. NUMĂRUL MEDIU ȘI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

 

2011

2012

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

trim. I

trim.II

trim.III

trim.IV

Numărul mediu al pensionarilor - persoane

162161

161760

161868

162075

162036

161722

161602

161726

Pensia medie – lei

821

834

835

834

835

835

835

834

 

13. MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI

date absolute

număr

 

2012 1)

2013 2)

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Născuți-vii

539

534

487

535

519

600

560

621

569

488

498

534

451

Decedați

699

727

721

652

685

654

607

594

605

613

764

677

660

Spor natural

-160

-193

-234

-117

-166

-54

-47

27

-36

-125

-266

-143

-209

Căsătorii

160

121

213

467

439

612

644

625

333

155

94

89

125

Divorțuri

98

91

68

97

89

47

36

63

105

87

102

26

71

Decedați sub 1 an

1

5

2

2

1

3

3

4

3

0

3

6

3

 

1) Date definitive; 2) Date provizorii

Notă: Repartizarea pe județe s-a făcut astfel: născuții-vii după domiciliul mamei, decesele după domiciliul decedatului, căsătoriile după locul încheierii și divorțurile după ultimul domiciliu comun al soților.

VI. CONSTRUCȚII

 

14. AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENȚIALE

număr

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total județ

93

102

82

152

131

64

108

138

85

67

73

55

104

 

15. LOCUINȚE TERMINATE

număr

 

2011

2012

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV 1)

Locuințe terminate

543

750

960

911

631

499

1084

848

mediul urban

136

331

504

241

308

309

165

372

mediul rural

407

419

456

670

323

190

919

476

 

1) Date provizorii

Notă: Indicatorul "Locuințe terminate" se referă la totalul locuințelor finalizate în cursul trimestrului.

 

VII. ALȚI INDICATORI

 

16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂȚI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS în luna februarie 2013

 

 

Înmatriculări de societăți comerciale         -număr-

Valoarea capitalului social total subscris exprimat în:

Moneda națională                 - mii lei -

Valută

Dolari SUA

EURO

Total județ 

33

1070,9

326054,2

243355,7

 

Sursa de date: Oficiul Național al Registrului Comerțului