CUPRINS

 

 

 

 

 

I. INDUSTRIE

1.

Indicii producţiei industriale

2.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă)

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.

Comerţul internaţional cu bunuri

III. TURISM

4.

Sosiri în structurile de primire turistică

5.

Înnoptări în structurile de primire turistică

6.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare

IV. FORŢĂ DE MUNCĂ

7.

Efectivul salariaţilor din economie

8.

Câştigul salarial mediu brut

9.

Câştigul salarial mediu net

10.

Numărul şomerilor înregistraţi

11.

Rata şomajului înregistrat

V. INDICATORI SOCIALI

12.

Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat

13.

Mişcarea naturală a populaţiei

VI. CONSTRUCŢII

14.

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale

15.

Locuinţe terminate

VII. ALŢI INDICATORI

16.

Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

 

 

 

 

 

 

I. INDUSTRIE

 

1. INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE                                                                                              

  serie brută 

%

 

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

 

1.I-28.II.2013

faţă de

1.I-29.II.20122)

 

2012 1)

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.2)

Total judeţ

103,7

103,9

105,9

108,1

97,6

108,2

105,1

99,6

103,2

97,6

85,6

99,5

97,6

98,5

 

1) Date recalculate, ca urmare a schimbării anului de bază şi a sistemului de ponderare.

2) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.

 

2. INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

%

 

luna corespunzătoare din anul precedent = 100

 

1.I-28.II.2013

faţă de

1.I-29.II.20122)

 

2012 1)

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.2)

Total judeţ

119,8

116,9

112,4

115,6

110,8

116,6

116,7

107,1

112,1

103,1

98,1

100,1

102,3

101,3

 

1) Date recalculate, ca urmare a schimbării anului de bază şi a sistemului de ponderare.

2) Date provizorii

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

 

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

 

3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI

mii euro

 

20111)

2012

dec.

ian.2)

feb.2)

mar.2)

apr.2)

mai 2)

iun.2)

iul.2)

aug.2)

sep.2)

oct.2)

nov.2)

dec.3)

1.I-31.XII3)

Total exporturi FOB

267253

335734

349518

372987

308185

358621

365463

364248

335733

352768

365849

376232

248427

4133765

Total importuri CIF

276573

276069

266940

293507

278161

322406

290285

300961

269037

292448

328609

290187

220552

3429162

Sold FOB/CIF

-9320

59665

82578

79480

30024

36215

75178

63287

66696

60320

37240

86045

27875

704603

 

1) Date semidefinitive

2) Date revizuite; 3)  Date provizorii

 

III. TURISM

 

4. SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ,

PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ

număr

Tipuri de structuri de primire turistică

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

15741

23572

22986

30077

25546

25793

24669

27240

27116

24575

16522

15715

17835

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteluri

11926

18565

17965

23460

19405

19452

18041

21528

21698

18724

13143

11434

13059

Moteluri

69

58

66

124

421

259

374

190

195

204

55

83

60

Vile turistice

87

80

95

271

157

79

107

101

115

198

56

27

33

Cabane turistice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pensiuni turistice

2478

3294

3165

3967

3235

3335

3335

3124

3065

3541

2040

2355

2886

Pensiuni agroturistice

793

963

1119

1157

1115

1327

1023

935

1145

1022

851

744

864

 

5. ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ

număr

Tipuri de structuri de primire turistică

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

31271

44800

47774

63659

52625

59875

59889

61323

61675

55771

31405

30901

36071

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteluri

24004

35866

39835

51697

41051

47766

44840

49410

49922

44911

24687

22558

24753

Moteluri

278

128

144

177

810

406

1585

332

294

471

148

281

113

Vile turistice

616

481

367

1058

603

827

1005

735

784

1003

397

134

83

Cabane turistice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pensiuni turistice

4881

6188

5323

7728

6289

6242

6636

6257

6038

6212

4029

3962

5351

Pensiuni agroturistice

980

1267

1370

1634

1436

1698

1578

1567

1421

1453

1081

953

1107

 

6. INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE                         

%

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

15,7

21,1

22,2

27,7

24,7

26,4

26,7

27,8

27,2

25,3

14,5

14,7

18,0

 

 

IV. FORŢA DE MUNCĂ

 

 

7. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei

persoane

 

2012 p)

2013

feb.1)

mar.1)

apr.1)

mai 1)

iun.1)

iul.2)

aug.2)

sep.2)

oct.2)

nov.2)

dec.2)

ian.2)

feb.2)

Total judeţ

210949

212211

213122

214233

214635

214932

214997

215113

215110

215141

214683

216089

216192

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit

5255

5287

5309

5337

5347

5354

5356

5359

5359

5360

5348

5383

5386

Industrie şi construcţii

92125

92676

93074

93559

93734

93864

93892

93943

93942

93955

93755

94369

94414

Servicii

113569

114248

114739

115337

115554

115714

115749

115811

115809

115826

115580

116337

116392

 

1) Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-iunie 2012 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2011.

2) Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2011.

p) Începând cu luna ianuarie 2012 datele au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite pe baza reconcilierii cu sursele de date administrative.

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.

 

8. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT

lei/persoană

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

1976

2074

2058

2062

2138

2075

2055

2061

2072

2210

2249

2098

2101

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit

1625

1544

1795

1882

1559

1501

1503

1507

1514

1578

1775

1865

1903

Industrie şi construcţii *)

2190

2426

2347

2340

2439

2352

2305

2327

2352

2612

2573

2308

2284

Servicii *)

1813

1805

1826

1835

1914

1866

1872

1863

1861

1906

2003

1920

1944

 

Nota 1: Începând cu luna ianuarie 2011 se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale individuale (O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale), care se plafonează în limita a 5 câştiguri salariale medii brute stabilite prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Începând cu luna iunie 2012, respectiv decembrie 2012, se aplică prevederile O.U.G. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale.

Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2013, eşantionul cuprinde,                    pe total ţară, 21.000 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând                 unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,39% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.

*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale, de poştă şi de curier şi intermedieri financiare                      (conform CAEN Rev.2), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

 

9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET  

lei/persoană

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

1442

1517

1504

1509

1562

1516

1497

1504

1511

1616

1635

1526

1529

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi Pescuit

1185

1122

1329

1368

1135

1100

1096

1099

1103

1148

1283

1345

1377

Industrie şi construcţii *)

1607

1792

1728

1724

1797

1729

1692

1710

1731

1927

1878

1689

1668

Servicii *)

1317

1305

1323

1333

1386

1353

1352

1350

1345

1380

1452

1387

1408

 

Vezi Nota 1 de la tab. 8

Nota 2: Datele lunare privind câştigul salarial mediu net sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă. Începând cu luna ianuarie 2013, eşantionul cuprinde,                     pe total ţară, 21.000 unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar” (vezi notele metodologice) sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând                 unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 90,39% din numărul total al salariaţilor din acest sector.

Nota 3: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din economia naţională CAEN Rev.2.

*) Informaţiile privind câştigurile salariale pentru activităţile de extracţie a petrolului brut şi a gazelor naturale, de poştă şi de curier şi intermedieri financiare                      (conform CAEN Rev.2), în cea mai mare parte, sunt repartizate pe judeţe după sediul central al întreprinderii furnizoare de date.

 

10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei

persoane

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

6416

6354

5892

5456

5438

5597

5907

5862

6070

6418

6696

6889

6729

Bărbaţi

3207

3143

2897

2651

2696

2738

2872

2875

3024

3175

3351

3510

3506

Femei

3209

3211

2995

2805

2742

2859

3035

2987

3046

3243

3345

3379

3223

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei

 %

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

1,9

1,9

1,8

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,0

Bărbaţi

1,8

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,9

1,9

Femei

2,1

2,2

2,0

1,9

1,8

1,9

2,0

2,0

2,0

2,2

2,2

2,3

2,2

 

Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

V. INDICATORI SOCIALI

 

12. NUMĂRUL MEDIU ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

 

 

2011

2012

trim.I

trim.II

trim.III

trim.IV

trim. I

trim.II

trim.III

trim.IV

Numărul mediu al pensionarilor - persoane

147449

147464

147631

147865

147700

147571

147537

147597

Pensia medie – lei

778

788

787

788

789

789

788

787

 

13. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

date absolute

număr

 

2012 1)

2013 2)

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Născuţi-vii

484

501

504

539

569

600

576

576

610

554

537

666

443

Decedaţi

686

752

673

582

625

698

555

499

622

575

605

581

576

Spor natural

- 202

- 251

- 169

- 43

- 56

-98

21

77

-12

- 21

- 68

85

-133

Căsătorii

214

177

255

383

515

535

762

607

374

239

205

127

172

Divorţuri

93

73

56

81

64

28

31

69

88

94

58

37

49

Decedaţi sub 1 an

5

4

6

2

14

5

4

3

7

8

1

4

4

 

1) Date definitive; 2) Date provizorii

Notă: Repartizarea pe judeţe s-a făcut astfel: născuţii-vii după domiciliul mamei, decesele după domiciliul decedatului, căsătoriile după locul încheierii şi divorţurile după ultimul domiciliu comun al soţilor.

VI. CONSTRUCŢII

 

14. AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE

număr

 

2012

2013

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

Total judeţ

79

186

150

304

197

195

179

218

194

138

88

79

107

 

15. LOCUINŢE TERMINATE

număr

 

2011

2012

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV 1)

Locuinţe terminate

413

502

531

764

386

549

467

540

mediul urban

104

169

111

268

129

181

98

190

mediul rural

309

333

420

496

257

368

369

350

 

1) Date provizorii

Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

 

VII. ALŢI INDICATORI

 

16. ÎNMATRICULĂRI DE SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PARTICIPARE STRĂINĂ LA CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS în luna februarie 2013

 

 

Înmatriculări de societăţi comerciale         -număr-

Valoarea capitalului social total subscris exprimat în:

Moneda naţională                 - mii lei -

Valută

Dolari SUA

EURO

Total judeţ 

65

2607,1

795891,3

594111,0

 

Sursa de date: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului